Ujazd, dnia 04.12.2012 r.

RG.021.7.2012

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd

Na podstawie § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 3 uchwały Nr LIV/296/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia  28 października 2010 r., w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

zawiadamiam

o możliwości zgłaszania uwag i wniosków dotyczących konsultowanego projektu uchwały w formie pisemnej w terminie od dnia 10 grudnia 2012 r. do dnia 18 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19 w pok. nr 7 (sekretariat), na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.11.2012 Burmistrza Ujazdu
z dnia 04.12.2012 r.

BURMISTRZ UJAZDU
Tadeusz Kauch (-)

PDFZarządzenie, informacja, formularz.pdf
PDFRegulamin utrzymania czystości i porządku OSTATECZNY.pdf