Komunikat dla mieszkańców gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region”: Bierawa, Cisek, Głogówek, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Strzeleczki, Ujazd, Walce, Zdzieszowice
 
Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że w związku z uchwalonymi zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i trwającymi pracami nad nowym wzorem deklaracji uwzględniającym te zmiany, prosimy mieszkańców gmin Związku Międzygminnego „Czysty Region” o NIE SKŁADANIE deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
w dotychczasowej formie. 
Termin jej złożenia ulegnie wydłużeniu do minimum 30 kwietnia
i zostanie określony w odrębnej uchwale Zgromadzenia Związku. 
Celem naszych działań jest przejęcie przez Związek Międzygminny „Czysty Region” obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, który w chwili obecnej ciąży na właścicielu nieruchomości.
Jednocześnie przypominamy właścicielom domków jednorodzinnych, zarządcom wspólnot i spółdzielni oraz firmom i instytucjom o konieczności wypowiedzenia dotychczas zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru i rozliczania odpadów komunalnych. Odpady te będą odbierane przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, na podstawie umowy pomiędzy przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, a Związkiem Międzygminnym „Czysty Region”. W nowym systemie opłata za gospodarowanie odpadami nie będzie kierowana bezpośrednio do firmy odbierającej odpady, lecz do Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

 

Załącznik - DOCwzór wypowiedzenia umowy.doc