RG.602.3.2014                                                                     Ujazd, dnia 28 października  2014r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje:

1.   przystępuje  się do opracowywania projektu dokumentu  Programu  Ochrony Środowiska

2.  Przedmiotem Programu  jest  aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2009- 2014  z aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami na lata 2010- 2013 z perspektywą do 2017 r. oraz Prognoza Oceny Oddziaływania na Środowiska  tegoż Programu.

3.    Każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją, która dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Ujeździe pokój nr 11 i tam wyłożona jest do wglądu od dnia 29.10.2014 r.

4.  Każdy może składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia wyłożenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19,
47-143 Ujazd,

 

- ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, Referat Gospodarki Gruntami. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pokój nr 11, w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku,

 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: rolnictwo@ujazd.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  terminie od dnia 29 października 2014 roku do 18 listopada 2014 roku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się
bez rozpatrzenia na podstawie art. 41 w/w ustawy.

5.  Wnioski i uwagi będą rozpoznane  przez Burmistrza Ujazdu i odpowiednio uwzględnione ww. dokumencie

 

                                                                                              Tadeusz Kauch

                                                                                              Burmistrz Ujazdu