RG.OŚ.6220.6.2011                                                                 Ujazd, dnia  25 listopada  2014 r.

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.OŚ.6220.6.2011 z dnia 25 listopada 2014 roku

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2014 r. na wniosek firmy „Agrocentrum” Sp. z o.o. Olszowa – Księży Las 1, 47-100 Strzelce Opolskie, wydana została decyzja umarzająca jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie:

„Elektrowni wiatrowej o mocy 600kW oraz odcinka przyłączeniowej linii elektroenergetycznej na działce nr 305/5; położonej w Księżym Lesie, obręb Olszowa, k.m. 4”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

   Okres publikacji: od 25-11-2014 r.  do 02-12-2014 r.  

                                                                       Tadeusz Kauch

                                                                           Burmistrz Ujazdu