RG.6220.1.2014                                                                        Ujazd, dnia  28 listopada 2014 r.

 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG. 6220.1.2014 z dnia 28 listopada 2014 roku

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2014 r. na wniosek Pani Renaty Richter i Pana Henryka Richter, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

„Budowa budynku inwentarskiego – fermy brojlerów w miejscowości Klucz”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

          

Okres publikacji: od 28-11-2014 r.  do 05-12-2014 r.  

                                                                               Burmistrz Ujazdu

                                                                              Tadeusz Kauch