RG.6235.1.2015                                                                                                     Ujazd, dnia 19 stycznia 2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ujazdu

o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd

 

            Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VI konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

            W związku z powyższym Gmina Ujazd planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd. Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 85 % kosztów w/w zakresu. Pozostałe 15% kosztów
w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest.

W związku z powyższym Gmina Ujazd ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie od dnia 19 stycznia 2015 do 27 lutego 2015 roku (wniosek do pobrania na stronie internetowej www.ujazd.pl  w zakładce „azbest”, wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Ujeździe pokój nr 11).

Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w pok. nr 11. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli Państwo nie posiadają wyrobów zawierających azbest, prosimy o wypełnienie Informacji o wyrobach zawierających azbest (do poprania na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl w zakładce Jak załatwić sprawę – Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska […] lub bezpośrednio w tut. Urzędzie w pokój nr 11) i złożenie jej w Urzędzie Miejskim w Ujeździe pok. 11 w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

                                                                                                                 Burmistrz Ujazdu – Tadeusz Kauch

 

DOCWNIOSEK o udzielenie dotacji - V nabór.doc
PDFdruk oswiadcz do zglosz.pdf
PDFDruk zgłoszenie robót.pdf
PDFDruk o wydanie zaświadczenia do Starostwa Powiatowego.pdf
PDFWzór Pełnomocnictwo.pdf