Zarządzenie 0050.20.2015

Burmistrza Ujazdu

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm. ) oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XLI.240.2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ujazd zarządzam co następuje:

§1

Dla zapewnienia kontroli społecznej przy realizacji postanowień Uchwały
Nr XLI.240.2014 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:

 

 1. Bachen Małgorzata- starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Ujeździe,

 2. Przygoda Piotr- dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  w Ujeździe,

 3. Raszka Marlena- referent Urzędu Miejskiego w Ujeździe,

 4. Szady Stefania- kierownik grupy remontowo- budowlanej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.

  §2

  Zakres czynności Społecznej Komisji Mieszkaniowej określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

  §3

  Traci moc Zarządzenie Nr 0050.275.2014 Burmistrza Ujazdu
  z dnia 08 września 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

  §4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

   

  Burmistrz Ujazdu

  Tadeusz Kauch

PDFzałącznik do zarządzenia.pdf