ZARZĄDZENIE  NR  0050.23.2015

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia    26.03.2015r

 

w sprawie :  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do  sprzedaży, położonych w Ujeździe i w Niezdrowicach .

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651/,   zarządzam , co następuje :

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe, niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, położone w Ujeździe na osiedlu „Piaski”,  o numerach ewidencyjnych :

działka nr 1  składająca się z działek :

2221/8,   pow. 0,0388 ha

2220/7,   pow. 0,0234 ha

2218/21, pow. 0,0214 ha

                      0,0836 ha , Kw nr OP1S/00006553/1, jedn. rej. G.345,

działka  nr 2  składająca się z działek :

2221/6 ,  pow. 0,0210 ha

2220/6,   pow. 0,0286 ha

2218/20, pow. 0,0320 ha

                      0,0816 ha , Kw nr OP1S/00006553/1, jedn. rej. G.345,

działka nr 3  składająca się z działek :

2221/5 ,  pow. 0,0265  ha

2220/5,   pow. 0,0226  ha

2218/19, pow. 0,0250 ha ,

                      0,0741 ha , Kw nr OP1S/00006553/1, jedn. rej. G.345,

działka nr   2356  ,  pow. 0,1761 ha ,    Kw nr OP1S/00006553/1, jedn. rej. G.345,

działka nr 2246/6 ,  pow. 0,1092 ha ,    Kw nr OP1S/00006553/1, jedn. rej. G.345.

oraz nieruchomość gruntową niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, położoną w Niezdrowicach o numerze ewidencyjnym:

działka  nr   471/1   , pow. 0,1460  ha ,   Kw 41537  , jedn. rej. G.451

W/w nieruchomości  stanowią   własność Gminy Ujazd , posiadają   urządzone  księgi wieczyste i  są   wolne  od  obciążeń .

§ 2

Sprzedaż  nastąpi w trybie  art. 37 ust. 1  ustawy o  gospodarce  nieruchomościami  z dnia  21 sierpnia  1997r. na warunkach  określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 /.

§ 3

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego  Uchwałą Rady  Miejskiej Ujeździe Nr XVIII.93.2012 z dnia 26.04.2012r. 

- działka nr 1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem:”MNU-6”

zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinną z usługami i rzemiosłem oraz „KDZ-2”-drogi i ulice w ciągu dróg powiatowych klasy zbiorczej .

-działki nr 2, 3, położone są  na terenie oznaczonym symbolami: MNU-6,  zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinną z usługami i rzemiosłem. W odległości około 200m2  od granicy w/w działek przebiega uzbrojenie terenu w wodę , prąd, oraz kanalizację sanitarną.

-działka nr 2356, położona jest na terenie oznaczonym symbolami: MNU-2  -  zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinną z usługami i rzemiosłem oraz  „KDZ-2” – tereny dróg i ulic publicznych.

Działka ma dostęp do drogi powiatowej i posiada uzbrojenie w sieć energetyczną , wodociągową i kanalizację sanitarną .

 

-działka nr 2246/6, położona jest na terenie oznaczonym symbolami: „MN” teren zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej oraz  ” RZ” – tereny trwałych użytków zielonych 

 

§ 4

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niezdrowice, uchwalonego  Uchwałą Rady  Miejskiej Ujeździe Nr XXXVI/203/2009  z dnia 28.05.2009r. 

Działka nr 471/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolami MN– teren zabudowy mieszkaniowej- jednorodzinnej .Działka ma dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej i posiada uzbrojenie  w sieć  energetyczną , wodociągową  i kanalizacyjną . 

 

§ 5

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący  załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości  poprzez :

ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl ,  w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na  okres 21 dni .

 

§6

Osoby, którym w odniesieniu  do nieruchomości  ,wymienione  w wykazie ,   służy  roszczenie w ich nabyciu  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1   ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

                                                                                                         

 

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          Tadeusz  Kauch

 

 

DOCXwykaz działki.docx