RG.6131.33.2015                                                                                                                            Ujazd, dnia 05.05.2015r

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew rosnących wzdłuż rzeki „Kłodnica”

w Gminie Ujazd

na odcinku od km 18+317 do km 20+00  położonego na działkach:  1497, 1688

 

 

                             Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 24 ppkt. f ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 1960 Nr 30, poz. 168 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 05 maja 2015r na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie-Koźlu ul. Chełmońskiego 1, 47-205 Kędzierzyn-Koźle zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących wzdłuż brzegu rzeki „Kłodnica „ na odcinku od km 18+317 do km 20+00  położonego na działkach: 1497,1688 , obręb Ujazd, KW Nr OP1S/00063939/8.

                             Działki stanowią koryto rzeki „Kłodnica” położonej na terenie Gminy Ujazd w miejscowości Ujazd

i stanowią własność Skarbu Państwa w zarządzie  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zarządu Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwic kiego w Kędzierzynie - Koźlu .

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ujazdu.

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej przy ul. Sławięcickiej 19, pokój nr 11, w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, pokój nr 11,  w godzinach 8:00 do 14:00.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznych na adres mailowy: w terminie  od 05.05.2015r. do  26.05.2015r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ujazd.

Złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ujazdu przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 35 ustawy OOŚ złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w miejscowościach: Ujazd i Niezdrowice, umieszczono na stronie internetowej BIP:  bip.ujazd.pl                   

                                                                                              Burmistrz Ujazdu

                                                                                              Tadeusz Kauch