RG.6220.2.2015                                                                    Ujazd, dnia 3 czerwca 2015 r.

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2015 r. na wniosek Pana Bartosza Berlak  z dnia 10.04.2015 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup maszyn i urządzeń do produkcji mebli”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach od 03.06.2015r. do 11.06.2015 r.

                                                                                              

                                                                                              Burmistrz Ujazdu

                                                                                              Tadeusz Kauch