Materiały z warsztatów Leader

          Gmina Ujazd wraz z siedmioma gminami województwa opolskiego: Strzelce Opolskie, Gogolin, Zdzieszowice, Krapkowice, Leśnica, Izbicko, Jemielnica, przystąpiła w ramach Programu samorządu województwa opolskiego „Wdrażanie podejścia Leader w województwie opolskim” do inicjatywy wspólnotowej Leader.

Celem głównym tego przedsięwzięcia jest stymulowanie lokalnych inicjatyw oraz zachęcenia ich do współpracy na rzecz rozwoju i promocji obszaru składającego się z w/w gmin, poprzez stworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz utworzenie Lokalnej Grupy Działania składającej się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, prywatnego oraz  społecznego.

Wizja obszaru Kraina Św. Anny

Obszar jest rozwinięty turystycznie:

 • istnieje dobra promocja i informacja o o zasobach obszaru, atrakcjach turystycznych.
 • obiekty turystyczne są wyremontowane i mają zastosowanie SĄ WYKORZYSTANE
 • istnieje ZRÓŻNICOWANA sieć gastronomiczna O UZGODNIONYM STANDARDZIE
 • Odra jest wykorzystana turystycznie
 • mamy wypromowane i produkowane produkty regionalne, tradycyjne
 • jest bogata oferta kulturalna na obszarze dla mieszkańców i przyjezdnych UZOGNIONA W KALENDARZU IMPREZ
 • jest zachowana i wzmocniona regionalność: gwara, stroje, tradycje
 • powszechna znajomość historii, kultury, zasobów przyrodniczych regionu, wielokulturowości, wybitnych postaci JAKO KONSEKWENCJA  SYSTEMATYCZNEJ PROMOCJI / EDUKACJI
 • na obszarze nie ma problemów z zaśmiecaniem i zanieczyszczonym środowiskiem naturalnym, jest rozwinięte rolnictwo ekologiczne. JEST SYSTEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW ORAZ KONTROLOWANA GOSPODARKA ŚCIEKOWA


Istnieje rozwinięta i i utrzymana sieć rekreacyjna w skład , której wchodzą ścieżki rowerowe, obiekty sportowych (boiska, hale itp.) miejsca spotkań i wypoczynku.
Jest to obszar z rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną, obwodnicami miejscowości, drogami w dobrym stanie i funkcjonującym lotniskiem w Kamieniu Śląskim..
 W krainie Św. Anny są rozwinięte usługi i przemysł, oraz są ściągani inwestorzy, przez co powstają nowe miejsca pracy. Na obszarach wiejskich istnieje przetwórstwo rolno-spożywcze.
Młodzież ma szansę na rynku pracy, kobiety sa mobilne w zdobywaniu pracy, jest wsparcie dla istniejących i powstających firm.
Gospodarka i i szkolnictwo ma dostęp do nowych technologii, powszechny jest dostęp do internetu, mamy społeczeństwo informacyjne.
Samorządy na obszarze współpracują ze sobą I Z PODMIOTAMI Z SEKTORA PRYWATNEGO I SPOŁECZNEGO, wspierają wzajemnie swoje działania, generują wspólne projekty, mają kompetentnych pracowników-urzędników.
 

Propozycja nazwy obszaru

Kraina Św. Anny
Kraina Annogórska
Opolskim szlakiem kamiennym
Wokół Św.Anny
Stowarzyszenie Św. Anny
Związek gmin wokół św. Anny
Ziemia mnichów
Kamienny krąg wokół Góry Św. Anny
Kraina Kamienia
Karina zamków i pałaców
Wokół kamieni wapiennych
W wyniku głosowania przyjęto nazwę obszaru- Kraina Św. Anny
centrum obszaru -Góra św. Anny
 

Mapa obszaru Kraina Św. Anny

 

mapka 8 gmin plus góra.jpeg

                                        Wyróżniki obszaru

 1.  klasztory ( franciszkański) Góra św. Anny, Jemielnica ( cysterski)
 2. czynny prom przez Odrę Zdzieszowice – Mechnica
 3. kamienna zabudowa wiejska
 4. obszar Natura 2000 + parki wiejskie
 5.   Kamień Śląski- sanatorium, zamek+ lotnisko
 6. kościółki drewniane
 7.   piece wapienne
 8. śląskie produkty tradycyjne
 9.  rozwinięta gastronomia wiejska
 10. zamki , dworki i pałace
 11. nieczynna linia kolejowa Kędzierzyn-Strzelce Opolskie
 12. podziemne przyjście pod Odrą ( nieczynne) Rogów Opolski-Krapkowice
 13. stara droga piwna ( z klasztoru na Górze Św. Anny do Zdzieszowic)
 14.  cmentarze, pomniki, kapliczki zadbane, wyremontowane
 15. źródła wody pitnej ( zbiorniki wodne+ trias opolski)
 16.  pięć zjazdów z autostrady A4

Analiza SWOT obszaru

 

SPOŁECZEŃSTWO

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

poczucie estetyki mieszkańców

wielopokoleniowość rodzin -gościnność,

znajomość języków społeczeństwo religijne

utrzymanie tradycji śląskich,gwary

duże doświadczenia z wyjazdów zagranicznych 

 brak dużych skupisk  miejskich duże poczucie bezpieczeństwa    duży potencjał nabywczy

dobra możliwość edukacji młodego pokolenia

tolerancja

poszanowanie pracy

emigracja zarobkowa zwłaszcza ludzi młodych

emigracja inteligencji 

małe tradycje własnej przedsiębiorczości

mała otwartość na inne kultury (niezachodnie) i religie

   

 

 

 

 

SZANSE

ZAGROŻENIA

reemigracja społeczeństwa

wykorzystanie doświadczeń zdobytych za granicą

możliwość pozyskania środków zewnętrznych (UE)

dalsza emigracja młodego pokolenia

starzejące się społeczeństwo, niż demograficzny

nieprzyjazna polityka prorodzinna

ŚRODOWISKO

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

ochrona obszarowa ( obszar Natury 2000, park krajobrazowy Góry św. Anny, rezerwaty) 

 duża lesistość terenu

 region w pełni zwodociągowany 

 segregacja odpadów

duża ilość oczyszczalni ścieków

niepełna infrastruktura sanitarna silne oddziaływanie zakładów przemysłowych z całej okolicy   bardzo słabo rozwinięta infrastruktura gazowa 

 silne oddziaływanie rolnictwa na wody ( szczególnie podziemny zbiornik triasowy)

niska świadomość ekologiczna ( mała wiedza o środowisku, szczególnie wśród dorosłych)pogorszenie się jakości wód podziemnych i powierzchniowych

SZANSE

ZAGROŻENIA

programy rolno środowiskowe wprowadzenie ulg lub systemu dotacji na alternatywne źródła ciepła

pozyskiwanie środków z UE zwiększenie lesistości

wprowadzenie zadrzewień śródpolnych 

 edukacja ekologiczna

dalsza degradacja środowiska (przez przemysł i człowieka) rozwijanie intensywnego rolnictwa brak rozwiązań systemowych w ochronie środowiska 

 zbyt duża biurokracja przy ewentualnym korzystaniu z środków pomocowych 

 rosnące koszty rozwiązań prośrodowiskowych ( ogrzewanie olejowe, gazowe)

 

 

 

       JAKOŚĆ ŻYCIA

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

mobilność społeczeństwa ( samochody)

możliwość wypoczynku wśród kompleksów leśnych i zabytków architektury

duża ilość festynów (możliwość spędzenia wolnego czasu oraz duże zaangażowanie w przygotowanie) wielokuturowość regionu ( kultura polska, śląska, niemiecka, czeska)

partnerstwo gmin

dobra szkolnictwo podstawowe i średnie

rozwinięta sieć handlowa i gastronomiczna 

 duże zarobki części społeczeństwa przez pracę za granicą

dbałość mieszkańców o estetykę otoczenia ( własnych posesji i przestrzeni publicznych)

zły stan dróg lokalnych

słabo rozwinięta informacja i promocja regionu 

 słabe kształcenie ustawiczne (kusy językowe, komputerowe itp.)

nie zsynchronizowany kalendarz imprez

słabo rozwinięta oferta rozrywkowa i rekreacyjna 

 starzenie się społeczeństwa, część rodzin rozbita przez wyjazdy do pracy za granicą

ukryte bezrobocie na wsi 

 ucieczka młodych ludzi i fachowców za granicę

mały dostęp do internetu na wsiach oraz duże koszty internetu słabo rozwinięta infrastruktura wspierająca przedsiębiorców

 

SZANSE

ZAGROŻENIA

promocja obszaru krainy św. Anny

edukacja

budowa społeczeństwa obywatelskiego

dostęp do informacji

dostęp do środków UE

słabe przygotowanie (lub zbyt duża biurokracja) przy dostępie do środków UE

dalsza emigracja zagranicę

  

 

 

 

  

                                                    GOSPODARKA

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 

-rozwój sektora przemysłu

cementowo-wapienniczego

-rozwój koksowni w Zdzieszowicach

       dobra lokalizacja ( autostrada A4, szlak wodny Odra, kolej)

       długa żywotność firm (MSP)

       region w pełni zwodociągowany

-         zorganizowana segregacja odpadów

-         duża ilość oczyszczalni ścieków

-         Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji

-         mała współpraca gospodarcza firm

-    dobra współpraca firm z władzami samorządowymi

niewielka  ilość inwestycji w obszarze

-bardzo słabo rozwinięta infrastruktura gazowa

- za mało terenów inwestycyjnych w pełni uzbrojonych,

- niski popyt na rynkach produktów rolno-spożywczych

- niska konkurencyjność na rynku unijnym

- mała innowacyjność firm

-niski potencjał pracowników firm

-niewielka  kooperacja firm

-nieprzedsiębiorcza mentalność Ślązaków

-instytucje świadczące szkolenia i usługi dla biznesu w Opolu (lub tylko odpłatnie)

SZANSE

ZAGROŻENIA

-rozwój zainteresowania regionem

- dotacje z UE

- wspólny rynek – globalizacja

-tańsza siła robocza

- lotnisko kamień Śl.

-rozwój turystyki (agroturystyki i hotelarstwa)

 - migracja zarobkowa

- mała ilość wykwalifikowanej kadryniska przedsiębiorczość mieszkańców

niestabilność prawna i sytuacji gosp.

skomplikowane procedury pozyskiwania środków zewnętrznych

Propozycja misji

 

 1. Kraina Św. Anny miejscem przyjaznym do realizacji marzeń, zamieszkania i rozwoju.
 2. Kraina Św. Anny miejscem przyjaznym do życia
 3. W krainie św. Anny realizują się marzenia
 4.  Współdziałanie na rzecz wzrostu konkurencyjności lokalnej gospodarki i turystyki , przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
 5.  Kraina Św. Anny- krainą integracji, radości i służebności społecznej
 6.  Kraina Św. Anny niepowtarzalnym miejscem na ziemi
 7.  Kraina Św. Anny siła tradycji i rozwoju społeczno-kulturalnego
 8.  Kraina Św. Anny- miejscem przyjaznym dla mieszkańców, inwestorów i turystów
 9. Kraina Św. Anny  stolicą tradycji, wielu kultur i niepowtarzalnym miejscem do życia
 10. Kraina Św. Anny to obszar o wspaniałej tradycji, walorach przyrodniczych, region o prężnym potencjale gospodarczym wspieranym przez przyjazne urzędy.
 11. Kraina Św. Anny to obszar na którym społeczeństwo wspierane przez urzędy dąży do rozwoju gospodarczego, kulturalnego, mieszkańcy są aktywni, otwarci, zachowują tradycje, a dla turystów jest niepowtarzalnym przeżyciem.

Tematy, cele

Tematy wiodące strategii rozwoju obszarów wiejskich Leader: 

 

 

 

 1. Jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, włączając w to podkreślenie wartości miejsc szczególnych dla całej Unii Europejskiej, a określonych w ramach Natura 2000.
 2. Zastosowanie nowego know-how i nowych technologii dla uczynienia produktów i usług  z terenów wiejskich bardziej konkurencyjnymi.
 3. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.
 4. Dodanie wartości do produktów lokalnych, szczególnie poprzez ułatwienie dostępu do rynku małym jednostkom produkcyjnym w wyniku wspólnych działań.

 Uczestnicy prac nad strategią zdecydowali o wyborze dwóch tematów wiodących:

Temat 1. Wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych , włączając w to podkreślenie wartości miejsc szczególnych dla całej Unii Europejskiej, a określonych jako  obszar Natury 2000

Temat 2. Poprawa jakości życia

W ramach tych tematów uczestnicy wytyczyli cele strategiczne: 

 1.  Rozwinięta turystyka w Krainie św. Anny: 
  •  optymalne zagospodarowanie istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z   poszanowaniem środowiska 
  • spójna i bogata oferta turystyczna i rekreacyjna
 2. Rozwinięta przedsiębiorczość  i nowe miejsca pracy.
 3. Zintegrowane, edukujące się społeczeństwo informacyjne.

 

Założenia finansowania projektów Lokalnych Grup Działania wramach programu Wdrażanie podejścia Leader w woj.opolskim

 1. Wartość dotacji – maks 10.000 zł na jeden projekt przedłożony przez LGD  
 2. Wartość projektu – bez ograniczenia  
 3. Sposób udostępnienia dotacji: umowa na realizację projektu z LGD jeżeli uzyskała osobowość prawną lub umowa ze wskazaną przez LGD gminą w sytuacji nie zakończenia procesu  rejestracji w sądzie.  
 4. Koszty kwalifikowane – wyłącznie koszty finansowe:
  • typu inwestycyjnego (materiały, zakup sprzętu i wyposażenia, usługi) 
  • typu nieinwestycyjnego (usługi i zakupy związane z przedsięwzięciami o charakterze imprez  lub wydawnictw informacyjno – promocyjnych)
   Wydatki określone w pkt. 2b nie mogą przekraczać 50 % dotacji.  
 5. Rodzaj przedsięwzięć: projekty typu inwestycyjnego z komponentem nieinwestycyjnym,  służące łącznie:
  • Budowaniu spójności obszaru
  • Promocji podejścia Leader, w tym działań podjętych dla utworzenia obszaru oraz opracowania i wdrażania SROW
  •  Realizacji celu określonego w SROW
 6.  Wymagania co do projektu:

  6.1 Projekt winien zawierać  wykonanie ogólnodostępnego obiektu na terenie wiejskim (na otwartej przestrzeni lub w budynku) nie wymagającego pozwolenia budowlanego, którego oddanie / wprowadzenie do użytku będzie powiązane z  uczestnictwem mieszkańców obszaru (wydarzenie  integracyjno – edukacyjne) oraz udostępnieniem materiału informacyjno – promocyjnego  nt. projektu (z objaśnieniem  jego znaczeniem dla tworzenia obszaru i wdrażania SROW, wraz z informacją o podejściu Leader i programie wdrażania Podejścia Leader w woj. opolskim).

  6.2 Rezultatem projektu winny być korzyści dla ogółu mieszkańców obszaru, określonych grup społecznych lub przyjezdnych

  6.3. W realizacji projektu winny uczestniczyć podmioty wszystkich sektorów  tworzących partnerstwo a każda gmina tworząca obszar winna być reprezentowano co najmniej przez jeden podmiot.

  6.4 LGD musi zapewnić utrzymanie projektu przez okres min. 2 lat 6.5 Projekt w całości lub w części nie może służyć zaspokojeniu potrzeb lokalowo – biurowych LGD.
 7.  Czas realizacji: 1. 09  - 15.11 2006


   

   Mapa aktywności

 1. INFORMACJA

        GOSPODARCZA 

  TURYSTYCZNA

   

   

   

  GMINY,POWIATY 

  PCIEG, IZBA ROLNICZA, PUP, FUNDACJA ROZWOJU ŚLĄSKA,

  ODR ŁOSIÓW, ARIMR,CECHY RZEMIEŚLNICZE

  KRAPKOWICKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI

  INOBOX W  KRAPKOWICACH,

  INTERNET, STRONY GMIN, POWIATÓW, WYDAWNICTWA GMINNE, POWIATOWE, REGIONALNE, TABLICE INFORMACYJNE

  PARK KRAJOBRAZOWY GÓRA ŚW. ANNY

  DORADZTWO

  ODR ŁOSIÓW, PRYWATNE BIURA KONSULTINGOWE I PODATKOWE, BANKI, IZBA ROLNICZA, IZBA RZEMIEŚLNICZA, CECH RZEMIEŚLNICZA

  ODR ŁOSIÓW

  SZKOLENIA

  PUP, ODR ŁOSIÓW, ARIRM, PCIEG DOM EUROPEJSKI, FIRMY SZKOLENIOWE KORZEYSTAJĄCE ZE ŚRODKÓW UE

  PARK KRAJOBRAZOWY,ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWY, WYMINA MIĘDZY GMINAMI, URZĄD MARSZAŁKOWSKI

  KREDYTY , DOFINANSOWANIE

  BANKI, ARIMR, PUP, RIF, WFOŚ, FUNDACJA ROZWOJU ŚLĄSKA, FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

  BANKI, FUNDACJA ROZWOJU ŚLASKA, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, EUROREGION PRADZIAD

                             UWAGI PODSUMOWUJĄCE:

   INFORMACJA JEST ROZPROSZONA, NIEKOMPLEKSOWA, CZĘSTO NIEAKTUALNA ( NIE MA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ)

   DORADZTWO: DLA PRZEDSIEBIORCÓW BARDZO TRUDNO DOSTEPNE

  SZKOLENIA: PRZYPADKOWY SYSTEM SZKOLEŃ, MAŁY PRZEPŁYW INFORAMCJI, NIESKORDYNOWANE I MAŁO DOSTĘPNE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

   KREDYTY- DUŻA OFERTA BANKÓW, DOTACJE NIEDOSTĘPNE DLA MSP MAŁO KOPLEKSOWA INFORMACJA O TERENACH INWESTYCYJNYCH