Ujazd, dnia 3 lipca 2015r.

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIII.116.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25.10.2012r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obszar objęty planem składa się z pięciu terenów, w tym:

  • terenu nr 1 zlokalizowanego w Ujeździe, w rejonie Dziedzinki, wyznaczonego na załączniku graficznym nr 1 do uchwały;
  • terenu nr 2 zlokalizowanego w Ujeździe, obejmującego osiedle Goj, wyznaczonego na załączniku graficznym nr 2 do uchwały;
  • terenu nr 3 zlokalizowanego w Ujeździe, obejmującego obszar obwodnicy północnej miasta w rejonie  drogi powiatowej nr 1461 O i drogi powiatowej nr 1455 O wraz z otoczeniem, wyznaczonego na załączniku graficznym nr 3 do uchwały;
  • terenu nr 4 zlokalizowanego w Ujeździe, obejmującego część osiedla Gliwickiego, wyznaczonego na załączniku graficznym nr 4 do uchwały;
  • terenu nr 5 zlokalizowanego w południowej części wsi Niezdrowice, wyznaczonego na załączniku graficznym nr 5 do uchwały.

Wyłożenie będzie miało miejsce w dniach od 14 lipca do 7 sierpnia 2015r. w godzinach od 800 do 1500, w tym w soboty 25 lipca oraz 1 sierpnia w godz. od 900 do 1300  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, pokój nr 11, w tym w soboty w  sali Rady Miejskiej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lipca 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, w sali Rady Miejskiej w godz. od 1530 do 1700.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ujazdu na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2015r.

 

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam, że :

  • możliwe jest zapoznanie się z niezbędna dokumentacją projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, pokój nr 11,
  • do w/w dokumentów mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  • uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Ujazdu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2015r.,
  • uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Burmistrz Ujazdu