RG.6220.3.2015                                                                        Ujazd, dnia 3 sierpnia 2015 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.3.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 3 sierpnia 2015 r. na wniosek Pani Katarzyny Będzińskiej – pełnomocnika MUBEA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o., wydana została decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa dwóch hal produkcyjnych Mubea 1 i Mubea 2 wraz z budynkiem biurowym
 i niezbędną infrastrukturą na terenie działek 29/27; 1/10; 29/28 obręb Zimna Wódka oraz 264/3; 265/3; 266/16 obręb Olszowa w Gminie Ujazd”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

                                                                                             

Okres publikacji: od 03-08-2015 r.  do 10-08-2015 r.  

 

                                                                                    Burmistrz Ujazdu

(-) Tadeusz Kauch