RG.6220.5.2015                                                                         Ujazd, dnia 28 sierpnia 2015 r. 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o wydaniu postanowienia

 

Zawiadamiam, że tut. organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie projektu koncepcyjnego odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycyjnego KSSE w Gminie Ujazd” wszczętego na wniosek z dnia 24.07.2015 r. (data wpływu: 28.07.2015 roku) Pana Adama Lauda– pełnomocnika Gminy Ujazd

wydał

postanowienie nr RG..6220.5.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.)

 

 

                                                                                              Tadeusz Kauch

                                                                                              Burmistrz Ujazd