DOCXOgłoszenie.docx
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ i do oferty - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału ....doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ i do oferty - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ i do oferty - Wzór wykazu wykonanych zamówień publicznych ....doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ i do oferty - Oświadczenie w zakresie art_ 24 ust_ 2 pkt_ 5 Pzp.doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ i do oferty - Opis przedmiotu zamówienia OSP Ujazd.doc
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ i do oferty - Wzór umowy.doc