RG.6220.5.2015                                                                                          Ujazd, dnia 17 września 2015 r. 
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A 
o wydanej decyzji Nr RG.6220.5.2015 z dnia 17 września 2015 roku
 
 
Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 17 września  2015 r. na wniosek Pana Adama Lauda– pełnomocnika Gminy Ujazd z dnia 24.07.2015 r. wydana została decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie projektu koncepcyjnego odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycyjnego KSSE w Gminie Ujazd”.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach od 17.09.2015 r do 24.09.2015 r.
 
 
                                                                                                                            Burmistrz Ujazdu 
                                                                                                                           (-) Tadeusz Kauch