RG.6220.7.2015                                                                   Ujazd, dnia 7 października 2015 r. 

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego wraz z budynkiem biurowo-socjalnym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 352 w miejscowości Olszowa”, że:

- uzyskano opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.16.2015.AS z dnia 18.09.2015r. roku, w którym wyraził opinię o potrzebie nałożenia na inwestora – firmę REKERS POLSKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Zygmunta Starego 26, 44-100 Gliwice, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku produkcyjnego wraz z budynkiem biurowo-socjalnym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 352 w miejscowości Olszowa”;
  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4241.263.2015.DF z dnia 28.09.2015 roku, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Budowa budynku produkcyjnego wraz z budynkiem biurowo-socjalnym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 352 w miejscowości Olszowa”– nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- po uzyskaniu w/w opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Ujazdu jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr RG.6220.7.2015 z dnia 07.10.2015r., na które nie przysługuje zażalenie, odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

 

                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                              (-) Monika Jastrzembska