Ujazd, dnia 28 października 2015 roku

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1235 ze. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu uchwały Nr  X.52.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice

Z treścią powyższego dokumentu oraz podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, 47- 143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, w godzinach pracy urzędu.

 

BURMISTRZ UJAZDU