RG.6220.8.2015                                                                       Ujazd,  dnia 7 grudnia 2015r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania  administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani Katarzyny Będzińskiej – pełnomocnika MUBEA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3 sierpnia 2015 r. (nr RG.6220.3.2015) dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa dwóch hal produkcyjnych Mubea 1 i Mubea 2 wraz z budynkiem biurowym i niezbędną infrastrukturą na terenie działek 29/27; 1/10; 29/28 obręb Zimna Wódka  oraz 264/3; 265/3; 266/16 obręb Olszowa w Gminie Ujazd”.

Zmiana ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podyktowana jest koniecznością zmian niektórych parametrów technologii przedsięwzięcia.

Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach od 8:00 do 14:00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                          Tadeusz Kauch

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

  1. MUBEA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o.

      Pełnomocnik:

      Katarzyna Będzińska, ul. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław

  1. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. akcyjna
  2. Gmina Ujazd
  3. TRUFLEX
  4. RSP w Brzezinie
  5. Jendrzejek Roman
  6. Krawiec Krystyna
  7. Bartodziej Paweł
  8. Mateja Zygmunt
  9. A.a.

 

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Zimna Wódka i wsi Olszowa.