RG.6220.9.2015                                                                        Ujazd,  dnia 10 grudnia 2015r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Aleksandra Materla – Gospodarstwo Rolne zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Podłączenie do eksploatacji studni wierconej nr 5 na ujęciu wody podziemnej

w Księżym Lesie”.

 

Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach od 8:00 do 14:00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.                                                                                                                                                                                                                    

                                      Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                        (-) Tadeusz Kauch

 

 

Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

  1. Gospodarstwo Rolne

      Aleksander Materla

      ul. Wiejska 22, 47-143 Olszowa

  1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

      Nadleśnictwo Strzelce Opolskie

  1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  2. Gmina Ujazd
  3. Grupa Producentów Owoców i Warzyw Księży Las Sp. z o.o.
  4. A.a.

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Olszowa