OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

W KATOWICACH

z 15 grudnia 2015 r.

WOOŚ.4201.2.2013.KC.39

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że decyzją z 15 grudnia 2015r. znak: WOOŚ.4201.2.2014.KC.38 umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”.

Zawiadomienie stron postępowania o ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 403, w godzinach 8.00-15.00, po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel. 32 42-06-808.