UDZIELANIE NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH (NPP)
W GMINIE UJAZD

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez radcę prawnego.
NPP będą udzielane w co tydzień w poniedziałek w godz. 8:00-12:00 w sali posiedzeń Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

I. OSOBY UPRAWNIONE:
To tylko osoba fizyczna, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. nie ukończyła 26 lat,
 2. ukończyła 65 lat,
 3. przyznano jej świadczenie z pomocy społecznej (na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 4. posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
 5. uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
 6. posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), 
 7. znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

II.    FORMY UDOKUMENTOWANIA UPRAWNIEŃ:

 1. ad. 1 i 2 – okazanie ważnego dowodu tożsamości lub innego dokumentu tożsamości  wskazującego wiek osoby wnioskującej o NPP;
 2. ad. 3 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia w postaci:

1) interwencji kryzysowej,
2) pracy socjalnej,
3) poradnictwa,
4) schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni,
5) sprawienia pogrzebu,
6) przyznania biletu kredytowego,
7) uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz złożenia oświadczenia (przed udzieleniem NPP), że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

 1. ad. 4 - przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,
 2. ad. 5 - przedłożenie zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich,
 3. ad. 6 - przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
 4. ad. 7 - złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności: znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Dokumenty związane z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych, w tym wszelkie oświadczenia, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób trzecich.

III. FORMY UDZIELANIA NPP:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach.
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
 3. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2.
 4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 5. Pomoc w przygotowaniach do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

IV. FORMY I KATEGORIE SPRAW WYŁĄCZONYCH Z NPP:

 1. NPP nie udziela się przy użyciu środków komunikowania się na odległość.
 2. NPP nie obejmuje: 

1) sporządzania pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym,
2) sporządzania pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 1. NPP nie obejmuje:

1) spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
2) spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygoto