RG.6220.8.2015                                                                         Ujazd, dnia 13 stycznia 2016 r. 

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch hal produkcyjnych Mubea 1 i Mubea 2 wraz z budynkiem biurowym i niezbędną infrastrukturą na terenie działek 29/27; 1/10; 29/28 obręb Zimna Wódka oraz 264/3; 265/3; 266/16 obręb Olszowa w Gminie Ujazd”, że:

- uzyskano opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu,
w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu
na środowisko:

  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.21.2015.AS z dnia 16.12.2015r. roku, w którym wyraził opinię o możliwości nie nakładania na inwestora – MUBEA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. ul. Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch hal produkcyjnych Mubea 1 i Mubea 2 wraz z budynkiem biurowym i niezbędną infrastrukturą na terenie działek 29/27; 1/10; 29/28 obręb Zimna Wódka oraz 264/3; 265/3; 266/16 obręb Olszowa w Gminie Ujazd”;
  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4241.351.2015.DF z dnia 30.12.2015 roku, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „budowie dwóch hal produkcyjnych Mubea 1 i Mubea 2 wraz z budynkiem biurowym i niezbędną infrastrukturą na terenie działek 29/27; 1/10; 29/28 obręb Zimna Wódka oraz 264/3; 265/3; 266/16 obręb Olszowa w Gminie Ujazd”-nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- po uzyskaniu w/w opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Ujazdu jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr RG.6220.8.2015 z dnia 13.01.2016r., na które nie przysługuje zażalenie, odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Tadeusz Kauch