RG.6220.9.2015                                                                Ujazd, dnia 27 stycznia 2016 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.9.2015 z dnia 26 stycznia 2016 roku

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 26 stycznia 2016 r. na wniosek Pana Aleksandra Materla – Gospodarstwo Rolne z dnia 01.12.2015 r. wydana została decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Podłączenie do eksploatacji studni wierconej nr 5 na ujęciu wody podziemnej w Księżym Lesie”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach od 27.01.2016 r do 03.02.2016 r.

                                                                             

                                                                                                                           Burmistrz Ujazdu

                                        (-) Tadeusz Kauch