Ujazd, dnia 09.02.2016 r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji
dla Gminy Ujazd do roku 2025”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Burmistrz Ujazdu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2025”.


I. Zakres rzeczowy obejmuje:

1) Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji zadania,
2) Opracowanie dokumentu zgodnie  z wytycznymi i przepisami obowiązującymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym,
3) Bieżące monitorowanie zmian wytycznych i przepisów dotyczących zakresu opracowania oraz stosowanie się do ich aktualnych wersji,
4) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
5) Przeprowadzenie konsultacji społecznych dla przedmiotu umowy, udział w spotkaniach władzami gminy, radnymi, sołtysami, przedsiębiorcami, przedstawicielami mieszkańców i lokalnych organizacji,
6) Prezentacja przedmiotu umowy na sesji Rady Miejskiej w Ujeździe.

 

II.  Szczegółowy zakres zadania:


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2025”. Gotowy dokument musi byś spójny z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla (wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi) w szczególności z ustawą
z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) Scharakteryzowanie obecnej sytuacji w gminie w tym: zagospodarowania przestrzennego, gospodarki, strefy społecznej, analizy SWOT,
2) Diagnozę gospodarczą, przestrzenną i społeczną Gminy Ujazd,
3) Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców,
4) Graficzne i opisowe wytyczenie granic obszaru rewitalizacji,
5) Analizę obszarów problemowych, spisanie założeń programowych rewitalizacji i jej celów,
6) Opisanie wizji wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji) wraz z określeniem celów rewitalizacji i kierunków działań umożliwiających osiągnięcie celów rewitalizacji,
7) Opisanie i wprowadzenie mechanizmów włączenia mieszkańców, przedsiębiorców, innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji,
8) Sporządzenie wykazu najważniejszych przedsięwzięć i głównych projektów rewitalizacyjnych dotyczących obszaru rewitalizacji, które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji,
9) Opracowanie szacunkowych ram finansowych programu rewitalizacji wraz  orientacyjnym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych,
10) Wypracowanie mechanizmów zapewnienia komplementarności miedzy poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji,
11)  Opisanie powiązań i uwzględnienie kompatybilności programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy, dokumentami lokalnymi z zakresu polityk w sektorze społeczno- gospodarczym oraz nawiązaniu do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju województwa, regionu i kraju,
12)  Opisanie systemu wdrażania programu rewitalizacji wraz z ramowym harmonogramem, a także systemu monitorowania i oceny programu rewitalizacji w zakresie skuteczności działań rewitalizacyjnych,
13)  Przeprowadzenie procedury OOŚ,  w tym opracowanie wniosku o wydanie opinii dla Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz uwzględnieniu ewentualnych uwag w dokumencie (na podstawie ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z póź. zm.),
14)  Udział w sesji Rady Miejskiej w Ujeździe, prezentacja założeń planu oraz korzyści związanych z jego przyjęciem.
Dokument musi być aktualny i zgodny z przyjętymi wersjami dokumentów w sprawie przygotowania Programów Rewitalizacji tj. ustawą o rewitalizacji, wytycznymi w zakresie rewitalizacji w obowiązujących programach operacyjnych, wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w sprawie przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020.

 

III. Termin realizacji: do 01.06.2016 r.

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.


W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez zrealizowanie/realizowanie co najmniej dwóch lokalnych programów rewitalizacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

 

V. Kryteria oceny ofert


1) Cena 70%
2) Doświadczenie 30 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x10x70%
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże dwa zrealizowane/realizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnych punktów, za każde kolejne zrealizowane/realizowane zadanie tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma 1 pkt. Maksymalnie można otrzymać 3 pkt.

 

VI. Opis przygotowania oferty


Oferta powinna zawierać:
1) Dane wykonawcy, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
2) Ofertę cenową: cenę brutto (z VAT),
3) Wykaz zrealizowanych usług w zakresie zamówienia zawierający rodzaj usługi, wartość usługi, datę realizacji i miejsce wykonania wraz z poświadczeniami, że zostały one wykonane należycie,
4) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 23.02.2016 r. do godz. 12.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na opracowanie lokalnego programu rewitalizacji, nie otwierać przed dniem 23.02.2016 r. do godz. 12.00”.
Dodatkowe informacje udzielane będą telefonicznie pod nr 0774048757/58.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do siedmiu dni od wyznaczonego terminu składania ofert. Po dokonaniu wyboru oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.