RG.6220.4.2015                                                                   Ujazd, dnia 10 marca 2016 r. 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe”, że uzyskano od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko: 

  • opinię sanitarną z uwagami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.3.8.2015.AS z dnia 09.11.2015r. roku;
  • postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4242.88.2015.MD.2 z dnia 09.03.2016 roku, który uzgodnił warunki z zakresu ochrony środowiska dla realizacji w/w przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam, że tut. organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe”.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

 

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Tadeusz Kauch