ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2016

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890 ) oraz  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do dzierżawy:

- 150 m2 z działki o nr ew. 218/2 o pow. 0,1295 ha, KW OP1S/00051550/0, obręb Olszowa, pod usługi związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ujazd i posiada urządzoną księgę wieczystą.

§ 2

Dzierżawa gruntu nastąpi na okres jednego roku w formie bezprzetargowej.

§ 3

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany jest do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu na okres 21 dni.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się  Referatowi Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              Burmistrz Ujazdu

                                                                                              (-) Tadeusz Kauch

 

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf