rodzina500plus.jpeg

 
1 kwietnia rusza rządowy program 500+ . W związku z tym, jak już  informowaliśmy, w Gminie Ujazd zostaną uruchomione dodatkowe punkty w każdym z sołectw, aby jak najsprawniej zebrać od mieszkańców  gminy wnioski o świadczenie wychowawcze.
Druki wniosków można już pobierać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub ze strony www.ujazd.plwww.500plusopolskie.pl, www.mpips.gov.pl.
Wnioski będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. osobiście  w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy OPS-u tj. pn. 7.00-16.00, wt-pt. 7.00-15.00. Dodatkowo  11 i 14 kwietnia  wydłużony zostanie czas pracy OPS-u do godziny 18.00.
 
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można również on-line złożyć za pomocą:
  • bankowości elektronicznej
  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
  • Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
  • ePUAP
Ponadto w pierwszej połowie kwietnia pracownicy OPS-u będą odbierać wnioski w poszczególnych sołectwach, zgodnie z poniższym harmonogramem:
 

Data

Godziny przyjmowania wniosków

Miejscowość

 

4  kwietnia

16.00-18.00

Olszowa

świetlica w straży

 

 

16.00-18.00

Nogowczyce

 w sali P. Osadnik

 

5 kwietnia

16.00-18.00

Balcarzowice

świetlica wiejska

 

 

16.00-18.00

Księży Las

świetlica ( w bloku)

 

6 kwietnia

16.00-18.00

Sieroniowice

świetlica wiejska

 

 

16.00-18.00

Klucz

świetlica wiejska

 

7 kwietnia

16.00-18.00

Jaryszów

świetlica w hali sportowej

 

11 kwietnia

16.00-18.00

Niezdrowice

świetlica wiejska

 

12 kwietnia

16.00-18.00

Stary Ujazd

budynek straży

 

13 kwietnia

16.00-18.00

Zimna Wódka

 świetlica wiejska

 

 
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia 2016 r. wniosek należy złożyć  do dnia 1 lipca 2016 r.
Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w w/w terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje  w okresie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia  prawidłowo wypełnionego wniosku.

WAŻNE:
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18-go roku życia bez ustalania sytuacji dochodowej rodziny na podstawie samego wniosku bez dodatkowych dokumentów. Do prawidłowego wypełnienia wniosku niezbędne jest wpisanie nr PESEL wszystkich członków rodziny oraz numeru r-ku bankowego na który przekazywane będą świadczenia.
 
Świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko przysługuje przy spełnieniu kryterium dochodowego, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 800 zł lub gdy w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200 zł. W takim przypadku niezbędne jest ustalenie sytuacji dochodowej rodziny. W związku z tym do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć oświadczenia członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych, oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz  o wielkości gospodarstwa rolnego.
Przy ustalaniu sytuacji dochodowej przyjmuje się dochody z roku 2014 z uwzględnieniem utraty  lub uzyskania dochodu w okresie od 01.01.2014r. do dnia złożenia wniosku. W przypadku utraty lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
 
W przypadku gdy wnioskodawca lub członek rodziny przebywa poza granicami Polski w państwie w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  lub pobiera świadczenia rodzinne za granicą  organem właściwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji jest Marszałek Województwa.