RG.6220.4.2015                                                                        Ujazd, dnia 31.03.2016 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2015 z dnia 31 marca 2016 roku

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 31 marca 2016 r. na wniosek Pana Rafała Jankowskiego – pełnomocnika Gminy Ujazd wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe”

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.                                                                                    

Okres publikacji: od 31-03-2016 r.  do 14-04-2016 r.  

 

                                                                                              Burmistrz Ujazdu

           (-) Tadeusz Kauch