O G Ł O S Z E N I E
 
Działając zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.
             Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej w GDDKiA w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole.
 
         Mając na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko oraz wymagania prawne wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), GDDKiA rozpoczyna Konsultacje społeczne.  Zostaną one przeprowadzone dwuetapowo.
         Pierwszym etapem jest zapewnienie społeczeństwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć Internet oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA, jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag. W tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy. Uwagi można składać również pisemnie we Centrali oraz wszystkich Oddziałach GDDKiA.
         W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania w trakcie, których społeczeństwo będzie mogło zapoznać się z opracowaną  dokumentacją dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015, a także zgłaszać uwagi lub pytania.
         Harmonogram jednodniowych spotkań w ramach konsultacji społecznych przedstawia się następująco:
 

data
miejsce spotkania
województwa
miejsce spotkania
województwa
14.09.2010
Wrocław
Siedziba oddziału GDDKiA
ul. Powstańców Śląskich  186, 53-139 Wrocław
sala konferencyjna
dolnośląskie,
opolskie
Kraków
Siedziba oddziału GDDKiA
ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków,
sala konferencyjna - I piętro
 
śląskie,
małopolskie
15.09.2010
Poznań
Urząd Wojewódzki,
Al. Niepodległości 16-18, Poznań
Sala Herbowa
wielkopolskie,
lubuskie
Sandomierz
Ratusz
ul. Rynek 1, Sandomierz
Sala Narad
 
świętokrzyskie,
podkarpackie
17.09.2010
Słupsk
Urząd Miasta,
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
pomorskie,
zachodniopomorskie
Łódź
Urząd Miasta Łodzi,
ul. Piotrkowska 104,
90-926 Łódź
Duża Sala Obrad Rady Miejskiej
łódzkie
21.09.2010
Toruń
Urząd Wojewódzki -
delegatura  w Toruniu
87-100 Toruń
Pl. Teatralny 2
kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie
Biała Podlaska
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, l. Brzeska 41
podlaskie,
lubelskie
 
23.09.2010
Warszawa
Urząd Wojewódzki
pl. Bankowy 3/5, Warszawa
mazowieckie
-
-

 
od 9:00 – możliwość zadawania pytań autorom prognozy oddziaływania na środowisko
16:30 – początek spotkania konsultacyjnego, prezentacja (17:00 w Warszawie)
 
Przy czym na spotkaniach, które odbywać się będą w ramach konsultacji społecznych w ww. miastach, szczegółowo poruszana będzie problematyka oddziaływania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  w odniesieniu do wyżej przedstawionych obszarów. Szczegółowy scenariusz spotkań będzie dostępny na stronie internetowej GDDKiA.
 
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości od dnia 13.09.2010r.
do dnia 04.10.2010r.
 
 
 
Jacek Wojtowicz
Departament Środowiska
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
tel. (0-22) 375-88-97