RG.6220.1.2016                                                                        Ujazd, dnia 8 kwietnia 2016 r. 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego dotychczas użytkowanego na cele rolnicze, na magazyn środków ochrony roślin z częścią usługową i zapleczem socjalnym dla pracowników”, że:

- uzyskano opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniuna środowisko:

pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4241.55.2016.AW z dnia 11.03.2016 roku, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego dotychczas użytkowanego na cele rolnicze, na magazyn środków ochrony roślin z częścią usługową i zapleczem socjalnym dla pracowników” - nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.3.2016.AS z dnia 23.03.2016r. roku, w którym wyraził opinię o możliwości nie nakładania na inwestora – Agrocentrum Sp. z o.o. Olszowa, Księży Las 1, 47-100 Strzelce Opolskie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego dotychczas użytkowanego na cele rolnicze, na magazyn środków ochrony roślin z częścią usługową i zapleczem socjalnym dla pracowników”;

- po uzyskaniu w/w opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Ujazdu jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr RG.6220.1.2016 z dnia 08.04.2016r., na które nie przysługuje zażalenie, odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

 

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Tadeusz Kauch