RG.6220.3.2016                                                                                   Ujazd,  dnia 11 maja 2016r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Marcina Hajnrich – pełnomocnik firmy Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na terenie działek 266/17, 266/18, 266/22, obręb Olszowa oraz 1/8, 1/9, 3/11, 3/12, 3/13, obręb Zimna Wódka, w gminie Ujazd”.

 

Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

                                                                                                     

                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                              (-) Monika Jastrzembska

 

Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

  1. Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k

      Adres do korespondencji:

      Marcin Hajnrich - pełnomocnik

      EkoNorm Sp. z o.o. ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice

  1. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. akcyjna
  2. Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu
  3. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
  4. Tadwil Invest VII Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna
  5. Gmina Ujazd
  6. A.a.

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Olszowa  i wsi Zimna Wódka