RG.6220.2.2016                                                                         Ujazd, dnia  30 maja 2016 r. 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Budowa ciągów pieszo-rowerowych i oświetlenia wzdłuż istniejących dróg na terenie KSSE w Ujeździe oraz zatoki autobusowej przy ul. Europejskiej”, że:

- uzyskano opinię od organu opiniującego, współuczestniczącego w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.11.2016.AS z dnia 17.05.2016r. roku, w którym wyraził opinię o możliwości nie nakładania na inwestora – Gminę Ujazd, ul. Sławięcicka 19,
    47-143 Ujazd obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych i oświetlenia wzdłuż istniejących dróg na terenie KSSE w Ujeździe oraz zatoki autobusowej przy ul. Europejskiej”;

- uzyskano pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4241.121.2016.AW z dnia 10.05.2016 roku, który odmówił wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn„Budowa ciągów pieszo-rowerowych i oświetlenia wzdłuż istniejących dróg na terenie KSSE w Ujeździe oraz zatoki autobusowej przy ul. Europejskiej”;

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

                                                                                                        

                                                                                       Burmistrz Ujazdu

           (-) Tadeusz Kauch