RG.6235.1.2016                                                                    Ujazd, dnia 2 czerwca 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Ujazd z siedzibą przy ul. Sławięcickiej 19, 47-143 Ujazd zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd – VII nabór” polegające na wykonaniu robót związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd.

Ofertę proszę wykonać w oparciu o formularz ofertowy wraz z załącznikami oraz wzorem umowy załączonymi do niniejszego pisma.

Ponadto informuję, iż w chwili zainteresowania przez Państwa zaproszeniem dokładnych informacji można uzyskać pod nr tel. 077-404 87 54.

Termin przedstawienia oferty cenowej ustalam do dnia 13.06.2016 roku do godz. 1400. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ujeździe - sekretariat, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.    

Z ofert, które wpłyną zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza tj. z najniższą ceną zawierająca wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z drukiem oferty.

 

                                                                                              Tadeusz Kauch

                                                                                              Burmistrz Ujazdu

PDFDruk oferty.pdf
PDFUmowa azbest.pdf
PDFzal. nr 1 do oferty.pdf