RG.6220.3.2016                                                                         Ujazd, dnia 6 czerwca 2016 r. 

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na terenie działek 266/17, 266/18, 266/22, obręb Olszowa oraz 1/8, 1/9, 3/11, 3/12, 3/13, obręb Zimna Wódka, w gminie Ujazd”, że:

- uzyskano opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu,
w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniuna środowisko:

  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4241.145.2016.DF z dnia 30.05.2016 roku, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na terenie działek 266/17, 266/18, 266/22, obręb Olszowa oraz 1/8, 1/9, 3/11, 3/12, 3/13, obręb Zimna Wódka, w gminie Ujazd”- nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.12.2016.AS z dnia 30.05.2016r. roku, w którym wyraził opinię - o potrzebie nałożenia na inwestora – firmę Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k.,
    ul. Srebrna 9, 60-178 Poznań, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na terenie działek 266/17, 266/18, 266/22, obręb Olszowa oraz 1/8, 1/9, 3/11, 3/12, 3/13, obręb Zimna Wódka, w gminie Ujazd”;

- sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na  najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej oraz analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

- po uzyskaniu w/w opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Ujazdu jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr RG.6220.3.2016 z dnia 06.06.2016r., na które nie przysługuje zażalenie, odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Tadeusz Kauch