Chcesz mieć wpływ na to, jak wygląda miejsce w którym żyjesz?

Pragniemy Państwa poinformować,

iż Gmina Ujazd przystąpiła do opracowywania

Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR).

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. LPR jest dokumentem, który umożliwi Gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Dzięki przeprowadzeniu rewitalizacji ‑ zaplanowaniu i podjęciu odpowiednich działań, poprawi się jakość życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Gminy.

Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie na część prac ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego.

Zachęcamy również do zgłoszenia inwestycji, które Państwo planują realizować, a które mogą przyczynić się do rozwiązania problemów w Gminie oraz do podniesienia jakości życia mieszkańców. Wszystkie zgłaszane przedsięwzięcia zostaną zgromadzone oraz ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie. Projekty proszę zgłaszać do dnia 19 czerwca 2016r. drogą elektroniczną - wysyłając załączony formularz na adres: , bądź składając go w formie tradycyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe (ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd). 

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokument na każdym jego etapie.

W najbliższym czasie skierujemy do Państwa ankietę, która pomoże zdiagnozować problemy mieszkańców. Ankieta umożliwi również otwartą ocenę dotychczasowych prac. Już teraz zachęcamy do jej wypełnienia.

Wspólnie zaplanujmy rewitalizację Ujazdu!

Masz pytania, wątpliwości, sugestie?

Zapraszamy do kontaktu z:

  • firmą ATMOTERM S.A. (wykonawcą projektu) tel. 734 413 684, rewitalizacja@atmoterm.pl

  • Urzędem Miejski w Ujeździe: tel. 77 404 87 57

 

 

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020