RG.6220.6.2016                                                                   Ujazd,  dnia 14 czerwca 2016r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani Elżbiety Proksza Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe „ELA” zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa myjni dla samochodów ciężarowych ze stanowiskiem do mycia pojazdów osobowych i BUS wraz z parkingiem na działce nr 111/5 w Olszowej”.

 

 

Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.                                                                                                                   

                                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                                          (-) Monika Jastrzembska

 

 

Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

  1. Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe „ELA”

      ul. Wiejska 23, 47-143 Olszowa

  1. „Europejski Fundusz Leasingowy” Sp. akcyjna
  2. Błaszczyk Kamil
  3. Dembończyk Alicja
  4. Dembończyk Monika
  5. Gmina Ujazd
  6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  7. A.a.

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Olszowa