RG.6220.2.2016                                                                          Ujazd, dnia 22 czerwca 2016 r

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2016 r. na wniosek Pana Jacka Domicz – pełnomocnik Gminy Ujazd z dnia 11.04.2016 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa ciągów pieszo-rowerowych i oświetlenia wzdłuż istniejących dróg na terenie KSSE w Ujeździe oraz zatoki autobusowej przy ul. Europejskiej”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

                                                                                             

Okres publikacji: od 22-06-2016 r.  do 06-07-2016 r.  

                                                                                             

                                                                                                       Burmistrz Ujazdu

                                                                                              (-) Tadeusz Kauch