RG.6220.3.2016                                                                         Ujazd, dnia 27 czerwca  2016 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.3.2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2016 r. na wniosek Pana Marcina Hajnrich –pełnomocnika firmy Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k., wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na terenie działek 266/17, 266/18, 266/22, obręb Olszowa oraz 1/8, 1/9, 3/11, 3/12, 3/13, obręb Zimna Wódka, w gminie Ujazd”.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

                                                                                             

Okres publikacji: od 27-06-2016 r.  do 11-07-2016 r.  

                                                                                             

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Tadeusz Kauch