RG.6220.6.2016                                                                         Ujazd, dnia  5 lipca 2016 r. 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Budowa myjni dla samochodów ciężarowych ze stanowiskiem do mycia pojazdów osobowych i BUS wraz z parkingiem na działce nr 111/5 w Olszowej”, że:

1) uzyskano pisma od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4241.182.2016.AW z dnia 23.06.2016 roku, w którym stwierdził, że w/w przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.18.2016.AS z dnia 28.06.2016r. roku, w którym stwierdził, że w/w przedsięwzięcie nie spełnia kryterium określonego w §3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71).

2) zakończono zbieranie materiału dowodowego dotyczącego w/w postępowania.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

                                                                                                         

                                                                                              Z up. BURMISTRZA

                                                                                              (-) Monika Jastrzembska