RG.6220.6.2016                                                                                                                       Ujazd, dnia 27 lipca 2016 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.6.2016 z dnia 27 lipca 2016 roku

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  zawiadamia, że w dniu 27 lipca 2016 r. na wniosek Pani Elżbiety Proksza Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe „ELA” wydana została umarzająca decyzja w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa myjni dla samochodów ciężarowych ze stanowiskiem do mycia pojazdów osobowych i BUS wraz z parkingiem na działce nr 111/5 w Olszowej”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

                                                                                             

Okres publikacji: od 27-07-2016 r.  do 10-08-2016 r.  

                                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                                          Monika Jastrzembska