RG.6220.5.2016                                                                         Ujazd, dnia 25 sierpnia 2016 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.5.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 25 sierpnia 2016 r. na wniosek Pana Zbigniewa Juszczak – pełnomocnika firmy Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k., ul. Srebrna 9, 60-178 Poznań wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa zespołu produkcyjno-magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Olszowej, działka ewid. nr 350 obręb 0058 Olszowa”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.                                                                                           

Okres publikacji: od 25-08-2016 r.  do 08-09-2016 r.  

 

Burmistrz Ujazdu

(-) Tadeusz Kauch