RG.6220.8.2016                                                                   Ujazd,  dnia 6 września 2016r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Grzegorza Rydian pełnomocnika Związku Międzygminnego „Czysty Region” zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie Miasta i Gminy Ujazd”.

Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                                                                     

                                                                                                          Z up. Burmistrza Ujazdu

                                                                                                          (-) Monika Jastrzembska

 

Otrzymują za doręczeniem pocztowym:

  1. Grzegorz Rydian pełnomocnik Związku Międzygminnego „Czysty Region”

      Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX

      ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wielkopolska  

  1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  2. Gmina Ujazd
  3. Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Opolu
  4. Jaworski Aleksander
  5. Pradella Jerzy
  6. Szwed Jan
  7. A.a.

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

3. Miejsce realizacji inwestycji- Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Ujazdu