RG.6220.8.2016                                                                  Ujazd, dnia 28 września 2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996),

zawiadamiam strony postępowania, że

dnia 26.09.2016 roku wpłynęło pismo Pana Grzegorza Rydian pełnomocnika Związku Międzygminnego „ Czysty Region”  o wycofanie wniosku z dnia 29 sierpnia 2016 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Ujazd.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.                                                                         

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w miejscowości Ujazd.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

                                              

                                                                                             Burmistrz Ujazdu

                                                                                              (-) Tadeusz Kauch