RG.6220.8.2016                                                                  Ujazd, dnia 19 października 2016 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.8.2016 z dnia 19 października 2016 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 19 października 2016 r. na wniosek Pana Grzegorza Rydian pełnomocnika Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 01.09.2016 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie Miasta i Gminy Ujazd”.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.                                                                                      

Okres publikacji: od 19-10-2016 r.  do 03-11-2016 r.  

                                                                             

                                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                                          (-) Monika Jastrzembska