RG.6721.1.3.2016                                                                            Ujazd, dnia 07.11.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) oraz na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ujeździe Uchwały Nr XIX.104.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd.

Obszar objęty planem obejmuje miasto Ujazd w granicach administracyjnych z wyłączeniem obwodnicy północnej miasta w rejonie drogi powiatowej nr 1461 O i drogi powiatowej nr 1455 O wraz z otoczeniem oraz osiedla Piaski, w granicach określonych na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część uchwały.

Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń w/w planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19,  47-143 Ujazd, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone :

  1. w formie pisemnej,
  2. ustnie do protokołu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wnioski do planu oraz wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Ujazdu.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          Tadeusz Kauch