RG.6220.11.2016                                                                                                                            Ujazd, dnia 22 listopad 2016 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.11.2016 z dnia 22 listopada 2016 roku

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2016 r. na wniosek Pana Tomasza Borkowskiego pełnomocnika Gminy Ujazd z dnia 03.10.2016 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie dot. wydania decyzji środowiskowej pn.:

„Przebudowa oraz termomodernizacja istniejącego obiektu użyteczności publicznej– Miejskiego Domu Kultury w Ujeździe przy ul. 3-go Maja 5 wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na użytkowe z przeznaczeniem na cele kultury”.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.                                                                                             

Okres publikacji: od 22-11-2016 r.  do 06-12-2016 r.  

                                                                                                                             Kierownik referatu

                                                                    (-) Monika Jastrzembska