RG.6220.9.2016                                                                                                               Ujazd, dnia 30 listopad 2016 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.9.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2016 r. na wniosek Pana Wiesława Kapica pełnomocnika Gminy Ujazd z dnia 19.19.2016 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie dot. wydania decyzji środowiskowej pn.:

„Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i budynku gospodarczego”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

                                                                                              

Okres publikacji: od 30-11-2016 r.  do 14-12-2016 r.  

                                                                       Kierownik referatu

                                                                  (-) Monika Jastrzembska