RG.6220.13.2016                                                                                                                            Ujazd, dnia 1 grudnia 2016 r. 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Ochrona i odtworzenie stawu wiejskiego w celu odtworzenia naturalnego krajobrazu w Starym Ujeździe realizowanego w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Ujazd”, że:

- uzyskano opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4241.425.2016.MD z dnia 30.11.2016 roku, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Ochrona i odtworzenie stawu wiejskiego w celu odtworzenia naturalnego krajobrazu w Starym Ujeździe realizowanego w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Ujazd”- nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.52.2016.AS z dnia 23.11.2016r. roku, w którym wyraził opinię - o możliwości nie nakładania na inwestora - Gminę Ujazd, ul. Sławięcieka 19, 47-143 Ujazd, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Ochrona i odtworzenie stawu wiejskiego w celu odtworzenia naturalnego krajobrazu w Starym Ujeździe realizowanego w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Ujazd";

- po uzyskaniu w/w opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Ujazdu jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr RG.6220.13.2016 z dnia 01.12.2016r., na które nie przysługuje zażalenie, odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

                                                                                 

                                                                                              Z up. Burmistrza Ujazdu

                                                                                              (-) Monika Jastrzembska