RG.6220.15.2016                                                                     Ujazd, dnia 19 grudnia 2016 r. 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowej oraz przebudowa pomieszczeń socjalno-biurowych” zlokalizowanej w Olszowej przy ul. Niemieckiej, że:

- uzyskano opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4241.431.2016.ES z dnia 07.12.2016 roku, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „budowa hali magazynowej oraz przebudowa pomieszczeń socjalno-biurowych” planowanego dla realizacji na działkach nr ewid. 51/12, 51/14, 52/9, 52/11 w miejscowości Olszowa - nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.4315.1.54.2016.AS z dnia 14.12.2016r. roku, w którym wyraził opinię - o możliwości nie nakładania na inwestora – firmę P.P.H.U. „Adamietz” Rajmumd Adamietz, ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą
    „Budowa hali magazynowej oraz przebudowa pomieszczeń socjalno-biurowych” w Olszowej przy ul. Niemieckiej;

- po uzyskaniu w/w opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu, Burmistrz Ujazdu jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr RG.6220.15.2016 z dnia 19.12.2016r., na które nie przysługuje zażalenie, odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).

                                                                                                         

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Tadeusz Kauch